ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง e-Mail : rayjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเข้าเยี่ยมและแสดงความยินดี นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 2

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเข้าเยี่ยมและแสดงความยินดี นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 2
       เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ๒561 เวลา 11.00 นาฬิกา นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 นางสาวเปรมรัตน์  วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และนางรุ่งทิพย์ ไชยนาแพง เลขานุการศาลแรงงานภาค 2 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดระยอง พร้อมคณะศาลแขวงระยองเข้าเยี่ยมและแสดงความยินดี นายปกรณ์ สุวรรณพรหมา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง


เอกสารแนบ