ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง e-Mail : rayjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองจัดโครงการ "รู้สิทธิ พิชิตใจ ฉันทำได้" ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองจัดโครงการ "รู้สิทธิ พิชิตใจ ฉันทำได้" ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกันยายน 2561
       เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เมื่อเวลา 09.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองโครงการ “รู้สิทธิ พิชิตใจ ฉันทำได้” ครั้งที่ 5 ประจำเดือนกันยายน โดย นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายศุภัคชัย เอมอ่อน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ แก่เด็กเยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรมได้ทราบสิทธิหน้าที่ของตนเองต่อการมาศาล เพื่อเสริมสร้างกระบวนการความคิด ที่สร้างสรรค์ และความสัมพันธ์  ในครอบครัวแก่เด็กเยาวชนและผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง


เอกสารแนบ