ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง e-Mail : rayjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันข้าราชการและลูกจ้าง เนื่องในโอกาสข้าราชการย้ายและเกษียนอายุราชการ


เมื่อวันที่ 19  กันยายน ๒๕61 เวลา 12.00 น. นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสที่นางสาวจิราพร โพธิ์สัมพันธ์สิงห์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ นายสุภาพคิดอ่าน นิติกรชำนาญการ นางสาวตุลยา ม่วงใจ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ นางสาวนันท์นภัส ธนวัฒน์กันยกร เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ นายโอภาส ดีงาม นิติกรชำนาญการ และนางจารุพรรณ์ เมฆโสภณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการเนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น และกรณีนายอดิศักดิ์ ศิริทรัพย์ พนักงานขับรถ เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง


เอกสารแนบ