ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง e-Mail : rayjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองจัดรายการวิทยุ “รายการข่าวสารจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายแก่ประชาชน โดยนำเสนอเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบกับการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองจัดรายการวิทยุ “รายการข่าวสารจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายแก่ประชาชน โดยนำเสนอเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบกับการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน”
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 12.00 – 12.30  นาฬิกา นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองได้มอบหมายให้ นางสาวคณิศร ไตรรัตนจรัสพร ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง นางรัชฎาภรณ์ สมะลาภา และนางแก้ว อุฬารวิริโย ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ร่วมจัดรายการวิทยุ “รายการข่าวสารจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง” โดยมีนายโอภาส ดีงามนิติการชำนาญการ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ เป็น  ผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ เอฟ.เอ็ม 102.75 เมกกะเฮิร์ต เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายแก่ประชาชน โดยนำเสนอเรื่อง“บทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบกับการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน”และสามารถรับฟังย้อนหลังได้จากเว็ปไซต์ www.rayjc.coj.go.th


เอกสารแนบ