หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง e-Mail : rayjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
เกร็ดความรู้
ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
  1. การเปิดให้บริการจ่ายเงินให้คู่ความ ผู้มีสิทธิหรือเจ้าหนี้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  2. การใช้ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
  3. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
  4. การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
  5. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ประจำปี 2561
  6. การจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2561
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

46

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 07.00 – 12.00  นาฬิกา นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง พร้อมคณะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองจัดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดให้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำดี ด้วยหัวใจ” และมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Clearing Day บริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และร่วมกันปลูก – ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 6
พ.194/60
นัดฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10:00
อ.119/58
นัดพิจารณายุติคดี
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.158/58
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10:00
อ.35/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ.48/61
นัดฟังคำสั่งคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:30
อ.53/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00