หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • E-Mail : rayjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
 1. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
 2. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
 3. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
 4. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
 5. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันเดือนกันยายน ๒๕๖๐
 6. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
 7. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ระเบียบ
พระราชบัญญัติ
 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
 2. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
 3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
 5. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐
 6. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓
 7. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
 8. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความเกียวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อบังคับ
 1. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการแทนการพิพากษาคดี พ.ศ. 2556
 2. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ.๒๕๕๔
 3. ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูหลังฟ้องคดี พ.ศ.๒๕๕๖
บทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

10

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวเปรมรัตน์ วิจารณาญาณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสว่างแดนดิน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสบทบ และข้าราชการร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาวันสถาปนาศาลยุติธรรม “136 ปี วันศาลยุติธรรม” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 7
พ.45/61
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.50/61
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
พ.56/61
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.191/57
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.27/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.53/60
นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ออ.13/60
นัดพิจารณาปล่อยก่อน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.